WET- EN REGELGEVINGEN

AGV (zie kopje Privacy) WBGO (dossiervorming), KAB (klachten) Wkkgz (klachten, kwaliteit, zie ook opleidingen)

Zie hiervoor ook:

 ALGEMENE VOORWAARDEN  BEHANDELING

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelswijzen (KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoons gegevens:

·         Dossierplicht,

op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

·         Bewaartermijn,

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO, dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk afgegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat vanaf het 18e levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar, behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

·         Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

·         Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarigen tussen 12 en 16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar, hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.